ติดต่อเรา
โทรสายด่วน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย (เชียงราย – พะเยา)

Tourism Authority of Thailand : Chiang Rai Office (Chiang Rai – Phayao)

www.tourismchiangrai-phayao.com

ร้านค้า และของที่ระลึกในจังหวัดเชียงราย

ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก Souvenir Shop

อำเภอเมืองเชียงราย Amphoe Mueng Chaing Rai

กองหลวง ๔๒๓/๕ ถนนบรรพปราการ ตำบลเวียง โทร. ๐๘ ๑๘๘๓ ๓๐๔๔ (ผ้าทอ, เครื่องเงินเก่า)

คุ้มเมืองมาง ๓๘๑/๔ ถนนแม่กก โทร. ๐ ๕๓๑๕ ๐๑๐๕, ๐๘ ๑๘๘๔ ๑๓๙๐ โทรสาร ๐ ๕๓๑๕ ๐๐๑๑ (ผลิตภัณฑ์เรซิน, ไม้)

จารุวงศ์ขจร ๘๖๙/๘๔ ถนนพิสิทสงวน โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๒๐๖๔ (ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย, สินค้าพื้นเมือง)

จินไหมไทย ๑๘/๑๓ หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๘๓๔๘ (ผ้าไหม)

ชาพ่อขุนหมื่นลี้ ถนนพหลโยธิน (เยื้องตลาดนิ่มซี่เส็ง) โทร. ๐ ๕๓๖๐ ๐๕๖๕ (ผลิตภัณฑ์ชา)

ดอยดินแดงพอทเทอร์รี่ บ้านดอยดินแดงตำบลนาง แลโทร. ๐ ๕๓๗๐ ๕๒๙๑ โทรสาร ๐ ๕๓๗๐ ๖๑๒๘ (เครื่องปั้นดินเผา)

ไทยไทรเบิลคราฟท์สแฟร์เทรด บจก. ๕๖/๒ หมู่ ๓ ตำบลริมกกโทร. ๐๘ ๗๐๗๔ ๑๖๖๗ www.ttcrafts. co.th, www.akhahilltribe.org (หัตถกรรมผ้าทอ ชาวไทยภูเขา)

ไม้มุงเงิน ๘๙๑ ถนนพหลโยธิน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๔๘๗๗ (เครื่องเงิน, ผลิตภัณฑ์จากไม้)

รุ่งเชียงรายฝ้ายไทย (กลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายสำเร็จรูป สตรีสันคอกช้าง) ตำบลรอบเวียง โทร. ๐๘ ๘๒๕๘ ๕๓๔๙, ๐๘ ๖๕๘๗ ๕๒๗๙ (ผ้าฝ้าย, ผ้าทอมือ, เสื้อผ้าสำเร็จรูป)

ลิลลี่หัตถกรรม ๘๖๙/๘๔ ถนนพิสิทสงวน โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๒๑๓๙ (ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย, สินค้าพื้นเมือง)

วนาฟาร์ม ๙ หมู่ ๖ โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๗๗ ๔๘๗๘, ๐๘ ๙๖๓๕ ๗๒๓๓ (ผลิตภัณฑ์หนังนกกระจอกเทศ)

วาสนาฝ้ายล้านนา แอนด์ เจ้านางสตูดิโอ ๖๔๕/๗- ๘ ถนนอุตรกิจ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๑๑๑, ๐๘ ๙๙๙๗ ๗๖๔๗, ๐๘ ๔๑๗๓ ๖๔๔๖ (ผ้าพื้นเมือง, เสื้อผ้า สำเร็จรูป)

พลอยมณีวัฒน์ ๑๒๔ หมู่ ๑๔ ถนนเชียงใหม่ – เชียงราย อำเภอเวียงป่าเป้า โทร. ๐ ๕๓๖๗ ๙๒๘๖, ๐๘ ๑๙๖๑ ๔๔๑๙, ๐๘ ๑๔๗๒ ๑๑๓๑ (หัตถกรรม เครื่องเงิน)

ศูนย์หัตถกรรมเชียงราย ๒๓๗ หมู่ ๕ หลัก ก หมู่ ที่ ๘๓๒ โทร. ๐ ๕๓๑๗ ๕๓๓๐ (เครื่องปั้น, ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย)

สุวิรุฬห์ชาไทย ถนนธนาลัย ตำบลเวียง โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๒๐๐๗, ๐๘ ๖๙๒๒ ๔๐๐๘ (ชาอูหลง)

หัตถกรรมชาวเขา ๖๒๐/๒๕ ถนนธนาลัย(พิพิธภัณฑ์ ชาวเขา) โทร. ๐ ๕๓๗๔ ๐๐๘๘ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๘๘๖๙ (ผลิตภัณฑ์จากชาวไทยภูเขา)

หัตถศิลป์ ไนท์บาซาร์โทร. ๐๘ ๙๗๕๕ ๐๙๑๑, ๐๘ ๕๗๐๘ ๓๓๙๙ (งานหัตถกรรม)

อัมพิกาแฝด ๘๔๗/๖ ถนนหนองบัว โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๓๐๑๗ (ผ้าพื้นเมือง, ผ้าไหม)

 

อำเภอแม่จัน AMpoe Mae Chan

บ้านทอมือ ๑๒๐/๑ หมู่ ๑๒ ตำบลแม่คำ โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๙๐๕๕, ๐๘ ๓๙๔๖ ๑๑๖๙ (ผลิตภัณฑ์จาก ผ้าฝ้าย)

แกะสลักไม้บ้านถ้ำผาตอง บ้านถ้ำผาตอง ตำบล แม่ข้าวต้มท่าสุด โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๗๒๓๓ (ผลิตภัณฑ์ จากไม้)

ดอยคำ แม่จัน ถนนพหลโยธิน หมู่๘๖๒ ตำบลป่าซาง โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๖๑๐๔, ๐ ๕๓๙๕ ๖๑๐๖ (ผลิตภัณฑ์ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร)

ทับทิมทอง ๒๐๖ หมู่ ๑๑ ตำบลแม่จัน (เยื้องค่าย ตชด.๓๒๗) โทร.๐ ๕๓๗๗ ๑๖๘๗ (ผ้าไหม, ผ้า ฝ้าย,งานหัตถกรรม, ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมือง)

บริษัทฉุยฟง จำกัด ๙๗ หมู่ ๘ ตำบลป่าซาง โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๑๕๖๓, ๐๙ ๓๒๖๔ ๑๔๐๕ (ชาฉุยฟง)

แม่จันไวน์เนอรี่๒๓ หมู่ ๙ บ้านป่าเมี่ยงตำบลป่าตึง โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๔๙๙๙ (ไวน์ณ ป่าเมี่ยง)

เรืองศรี๒๕ หมู่ ๓ บ้านสันนา ตำบลแม่คำ โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๕๕๑๑, ๐๘ ๖๖๕๔ ๕๑๒๑ (ผ้าไหม,ผ้าฝ้าย)

อำเภอแม่สาย Ampoe Mae Sai

กลุ่มร้านขวัญฤทัยจิวเวอรี่ ๒๓๐/๒ ตำบลเวียง พางคำ โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๓๔๒๑ (ผลิตภัณฑ์ไม้หยก มงคลโอท็อป)

จินนาลักษณ์๒๓๕ หมู่๑ ปางห้าซอย ๑ ตำบลเกาะ ช้างโทร. ๐ ๕๓๖๗ ๕๓๙๕, ๐๘ ๑๘๘๓ ๙๐๖๒, ๐๘ ๑๘๘๕ ๐๕๖๑ โทรสาร ๐ ๕๓๖๗ ๕๓๖๖ www. asiandesignconcepts.com (ผลิตภัณฑ์จาก กระดาษสาและวัสดุธรรมชาติ)

พรรษชลไหมไทย ๕๓/๑-๓ ถนนเหมืองแดง ตำบล แม่สาย โทร. ๐๘ ๑๕๓๐ ๒๙๕๖, ๐ ๕๓๗๓ ๑๗๓๕ (ผ้าไหม)

มัณฑเลย์๓๘๒ หมู่ ๗ ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่สาย โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๑๖๘๐ โทรสาร ๐ ๕๓๖๔ ๐๐๙๐ (หยกและอัญมณี)

 

อำเภอแม่สรวย  Ampoe Mae Suai

กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ หน้าวัดป่าแดด หมู่ ๓ บ้าน ป่าแดด ตำบลป่าแดด โทร. ๐ ๕๓๗๐ ๘๐๗๐ (ของ เล่นจากไม้)

เชียงรายไวน์เนอรี่ ๑๖๐ หมู่ ๗ ตำบลศรีถ้อย โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๐๖๙๓-๔, ๐ ๕๓๙๕ ๐๒๕๗ www.chiangraiwinery.com (ไวน์ลาซองเต้)

อำเภอเวียงป่าเป้า Ampoe Wiang Pa Pao

เตาลุงศรีเวียงกาหลง ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบลบ้านโป่ง โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๗๘ ๒๑๘๒, ๐๘ ๙๔๓๕ ๗๕๔๗ (เครื่องเคลือบเวียงกาหลง, งานไม้,ของตกแต่งบ้าน)

เตาเวียงกาหลง ๖๗ หมู่ ๑๓ ตำบลป่างิ้ว โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๑๐๖๘, ๐ ๕๓๗๐ ๔๓๔๙ (เครื่องปั้นดินเผา เวียงกาหลง, เซรามิก)

เวียงกาหลงชาไทย ๕๔ หมู่ ๑๕ ตำบลเวียงกาหลง โทร. ๐ ๕๓๗๘ ๙๒๔๑ (ผลิตภัณฑ์ชา)

X
This site is registered on wpml.org as a development site.